Boşanma Süreci | Boşanma Sözleşmesi | Boşanma Süreci ile İlgili Tüm Bilgiler.

PLATİN ÜYELER
VİP ÜYELER
GOLD ÜYELER
GOLD İLANLAR HAZIRLANIYOR...

Ticaret Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Ticaret Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Ticaret Hukuku bölümünde sıkça karşılaşılan uyuşmazlıklar, şirketler amacıyla zaman, para ve iş kuvveti kayıbına yol açabilir. Bu nedenle, uyuşmazlık hallerinde seçenek çözüm yolları aranmalıdır. Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, mahkemeler dışında çözüm yollarıdır. Ticaret davaları ve uyuşmazlıkları, fazlalıkla ticari hakemlik, arabuluculuk ve tahkim yolu ile çözümlenir. Ticari hakemlik, tarafların uyuşmazlığı bağımsız bir hakeme vererek çözüme kavuşturma tekniğidir. Hakemler, tarafların gösterdikleri kanıtları ve beyanları öneme alarak bir karar verirler. Bu karar, taraflar arasında bağlayıcıdır. Arabuluculuk, bir arabulucunun taraflar arasında sözlü ve yazılı etkileşim yaparak uyuşmazlığı çözmesini gerçekleştiren bir yöntemdir. Arabulucular, taraflar arasında bir uyuşma sağlanmasını teşvik ederler. Taraflar, arabulucunun verilen kararlar üzerinde anlaş... okumaya devam et

Sözleşmelerde Tarafların İfa Yükümlülükleri

Sözleşmelerde Tarafların İfa Yükümlülükleri

Sözleşmeler, çoğu ticari işlemde karşılaştığımız asli unsurlardan biridir. Bu nedenle, ticaret hukuku kapsamında mühim bir yere sahiptirler. Sözleşmelerin imzalanması ardından tarafların taahhüt ettikleri sorumlulukları yerine getirmesi gerekmektedir. İşte bu noktada, “ifa yükümlülüğü” ehemmiyet kazanır. Tarafların, sözleşme şartlarına ideal bir şekilde performans göstermesi gereklidir. Aksi halde, sözleşmenin hali değişik duruma gelebilir ve hukuki problemler meydana çıkabilir. Tarafların İfa Yükümlülükleri Nelerdir? Mal ya da hizmetin saatinde teslim edilmesi Ürünün sözleşmede belirti edilen nitelikleri taşıması Ödemenin saatinde yapılması Gizlilik anlaşmalarına uyulması Belirlenen standartlara ideal nitelikte hizmet sunma Sözleşmede belirti edilen başka sorumlulukları yerine getirme... okumaya devam et

Şirketler İçin Ticaret Hukuku Temel İlkeleri

Şirketler İçin Ticaret Hukuku Temel İlkeleri

Tüm işletmelerin ilgi etmesi gereken birkaç asli ilke vardır. İlk olarak, ticari hareketlerini yürütmek amacıyla meşru olarak bir şirket kurmaları gerekir. Bu şirket, Türk Ticaret Kanunu’nda belirti edilen şartları taşımalıdır. İkinci olarak, şirketlerin yürüttüğü faaliyetlerde şeffaf olmaları, hukuki yaptırımlardan uzak durmak amacıyla gerektiğince önemlidir. Son olarak, şirketlerin yerine getirmesi gereken çoğu vergi ve muhasebe sorumlulukları vardır. Yükümlülükleri kusursuz bir şekilde yerine getirmeyen şirketler, ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirler.... okumaya devam et

Ticaret Hukuku Nedir?

Ticaret Hukuku Nedir?

Ticaret hukuku, işletmeler ya da bir ticari etkinlikte tespit edilen şahıslar arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Ticaret hukuku, Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Vergi Kanunu gibi meşru düzenlemeler doğrulusunda belirlenir. Bu meşru düzenlemelerde, ticari davalar, sözleşme ve mesuliyet çeşitleri gibi konulara yer verilir. Ticaret hukuku kapsamında etkinlik gösteren Denizli şirket avukatı, müşterilerine ticari konularda hukuki danışmanlık hizmeti sunar. Bu hizmetler arasında, şirketlerin sözleşmeleri hazırlaması, dava süreçlerinde müşterilerine savunması ve şirketlerin meşru düzenlemelere ideal etkinlik göstermesi yer alır. Ticaret hukuku gerekliliklerinin yerine getirilmemesi ciddi yaptırımlarla karşılaşmak manasına gelebilir. Ticaret Hukukunda Sözleşme Türleri Ticaret ... okumaya devam et

Sağlık Hukuku Detaylar

Sağlık Hukuku Detaylar

Sıhhat hukuku, sıhhat hizmetleri, sıhhat kurumları, sıhhat personeli ve hasta hakları gibi hususları düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk kısmı, kişilerin sıhhatla alakalı haklarını, sıhhat hizmetlerinin düzenlenmesini, sıhhat meslek mensuplarının sorumluluklarını ve sıhhat sistemiyle alakalı genel düzenlemeleri içerir. Sıhhat hukuku, genelde hukukun değişik alanlarıyla, bilhassa yönetim hukuku, ceza hukuku ve uygar hukuk gibi alanlarla da kesişir. Sıhhat hukukunun başlıca hususları bunlar olabilir: 1. Hasta Hakları: Hasta hakları, hastaların sıhhat hizmetleri esnasında sahip bulunduğu hakları düzenler. Bilgiye erişim, onay, mahremiyet gibi konular bu haklar arasında yer alır. 2. Sıhhat Hizmetleri Düzenlemeleri: Sıhhat sektörünün düzenlenmesi, sıhhat kurumlarının lisanslandırılması, denetlenmesi gibi hususları içerir. 3. Sıhhat Me... okumaya devam et

Miras Avukatı

Miras Avukatı

Türk Medeni Kanunu 495-682. maddeleri arasında miras hukuku düzenlenir. Bu hükümler bireyin ölümüyle geride bıraktığı malvarlığının mirasçılara intikalini ve mirasçılar arasında paylaşılmasını düzenler. Bu hususlarda meydana gelen uyuşmazlıklar “miras davası” niteliğindedir. Türkiye Barolar Birliği’ne bağlı avukatların çalışma kısmı bakımından rastgele bir sınırlama yoktur. Türk Hukuku’nda avukatlar husus sınırlaması olmaksızın her davada vekillik vazifiyeti gerçekleştirmetadır. Fakat hukuk biliminde eksperlık kısmının çok olması, avukatların belirli alanlarda eksperlaşmasına sebep olmaktadır. Belli hususlarda eksperlaşmış avukatlar, sundukları hizmetin niteliğini güvenliğini sağlamak hedefiyle eksperlaştıkları alanlarda daha çok dava alır. Miras hukuku avukatı miras hukuku bölümünde yer alan bütün dava ve çekişmesiz yargı işlerinde, ... okumaya devam et

DEPREM ZARARLARI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI

DEPREM ZARARLARI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI

1) Devlet, tehlikeli bölgeleri imara açtığı, İmar Yasasına ve Deprem Yönetmeliğine aykırı yapılaşmaya ruhsat ve oturma izni verdiği, sık sık imar afları çıkardığı, her başvurana inşaat (müteahhitlik) belgesi verdiği, inşaatları denetlemeyi savsakladığı, depreme karşı etkin bir örgütlenme gerçekleştirmediği, deprem sonrasında kurtarma ve barındırmada yetersiz kaldığı için sorumludur. 2) İnşaatçılar (yükleniciler) imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere, Deprem Yönetmeliğine aykırı bina yaparlarsa; inşaatta kullanılan malzemeler eksik ve kalitesizse, yapılar uyulması zorunlu fen ve teknik kurallarına uygun değilse, beton dayanımı düşükse, projeyeve ruhsata göre kaçak kat çıkılmışsa,bütün bu ve benzeri nedenlerle, inşaatın teknik görevlileriyle birlikte sorumludurlar. 3) Gerek Devlete karşı İdari Yargı’da, gerek y... okumaya devam et

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davası, evlilik birliğinin mahkemenin boşanma kararıyla sona erdirilmesi amacıyla açılan inşai kalitede bir dava türüdür. Boşanma davaları, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere iki değişik şekilde açılabilir. Boşanma davasının nasıl açılacağı, anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davalarından hangisinin tercih edildiğine göre değişir. Ancak, her iki tür boşanma davası da Aile Mahkemesi’nde açılır. Boşanmak isteyen taraflardan biri iki nüsha dava dilekçesi, varsa eklemek istediği belgeleri ve nüfus cüzdan fotokopisini ekleyerek Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açabilir. Boşanma davası dilekçesi, boşanma sebeplerini, bu sebeplerin nasıl kanıt edileceğini, tanıkların ad-soyad ve adreslerini, birtakım kurumların elinde olup mahkemeden makale makalelarak getirtilmesi talep edilen belge ya da kayıtlara dair açıklamaları da içermelidir. okumaya devam et

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin uyuşmalı boşanma yönündeki iradelerinin sabit bulunduğu bir durumda, boşanmanın fer’i neticelerindan olan mali neticelere ve çocukların halina dair hususları içermesi gereken bir uyuşma metnidir. Yargıtay’a göre ise uyuşmalı boşanma protokolünün, “boşanmanın mali neticeleri ve çocukların hali konusunda kabul edilen düzenlemeleri içine alan irade beyanıdır.” Yani uyuşmalı boşanma protokolü, boşanma davasında tarafların anlaştıkları hususları sahibi olan sözleşmedir. Tarafların bu metin üzerinden uyuşması gerekir. Anlaşma protokolü yazılı ya da sözlü olarak olarak verilebilir. Protokol yazılı ise ıslak imzalı evrak dava dosyasına sunulmalı ve her iki eş imzalı metni onayladıklarını hakim huzurunda beyan etmelidir. Yani duruşma esnasında hazır tespit edilen her iki eşte uyuşmalı boşanma protokolünü kayıtsız koşulsun kabul etmelidi... okumaya devam et

Aile hukuku

Aile hukuku

Aile hukuku, aileye dair konularla ilgilenen, uygar hukukun kapsamı içersinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca hususları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, meşru danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı araştırma kısmı oluştursa da aile hukukunun da ilgi kısmı içersindedir. Kayıtlı ya da kayıtsız hayat arkadaşlıkları da aile hukukunun hususu içersinde yer alır. Kayıtlı hayat dostluğu Türk hukukunda düzenlenmemiştir. Evlilik dışı hayat dostluğuna bağlanan rastgele bir hak bulunmaz, bununla beraber çocuklar ister evlilik içersinde ister evlilik dışında doğsun eşit haklardan yararlanır. Aile içi şiddet, taşıyıcı annelik, suni döllenme, çocuk istismarı ve ç... okumaya devam et

GAYRİMENKUL HUKUKU

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul hukuku neleri kapsar; ülkemizde ya da ülkemizin dışında bir gayrimenkulün devrinden geçerli olan satış adımlarına kadar her alanda size destek olacak eksper avukatınızı bulmalısınız. Gayrimenkul hukukunun son dönemlerde ülkemizde inşaat sektörünün de gelişmesi ile birlikte çok daha sık müracat edilen bir alan bulunduğunu siz de görebilirsiniz. Her hukuk bölümünde bulunduğu gibi bu noktada da bölümünde eksper olan isimler ile iş birliği gerçekleştirme sizin amacıyla genel prosedür verimliliğini pekiştirilecektir. Hukuk Büroları bu alanda sizin amacıyla hizmet verecek ve dava takibini yapacaktır. Hangi Alanlarda Hizmet Verilmektedir? Gayrimenkul hukuku neleri kapsar; haklarınızın korunması kadar sizin dahil olacağınız davanın hangi mahkemenin yetki sınırları içerisine girdiği husussu ile ilgili da bilgi sahibi olunmalıdır. Gayrimenkul hukuku denildiği vaki... okumaya devam et

Tüketici Senetlerinin Hukuki Durumu

Tüketici Senetlerinin Hukuki Durumu

Tüketici Senedi Nedir?   Ticari ya da mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek ya da tüzel kişidir (TKHK 3/1/k). Tüketici senetleri de ilaveten değerli evrak türü olmamakla birlikte; tüketicinin yapmış bulunduğu işlemler sebebiyle değerli evrak niteliğinde yalnızca nama yazılı ve her bir taksit ödemesi amacıyla ayrı ayrı olacak şekilde düzenlenen senettir (TKHK 4/5).   Tüketici Senetlerinin Geçerliliği Öncelikle tüketicilerin düzenlemiş bulunduğu senetler kesinlikle nama yazılı olması gerekmektedir. Bu şekilde nama yazılı olan senetlerde tüketici yalnızca satıcıya karşı mesul olur. Bu amaçla senet borç teması ile bağlı duruma gelir. Her bir taksit ödemesi amacıyla ayrı ayrı olacak şekilde senet düzenlenebilir.       Fakat program kırtasiyeden alınan bono niteliğinden senetler doldurula... okumaya devam et

Taksitli Satışlarda Tüketicinin Cayma Hakkı

Taksitli Satışlarda Tüketicinin Cayma Hakkı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) kapsamında düzenlenen mühim yönetmeliklerden ikisi Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik’tir. Her iki yönetmelik bünyesinde tüketiciye sağlanan “cayma hakkı” konusunu ele alır; bu hakkın nasıl, hangi koşullarda kullanılacağını ya da hangi durumların bu hakka istisna teşkil edeceğini düzenler. Cayma Hakkı Nedir? Cayma hakkı, genel olarak, sözleşmede taraflardan birinin tek doğrultulu olarak sözleşmeyi feshetmesi olarak düşünülebilir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 9 uyarınca, “tüketici on dört gün içersinde rastgele bir gerekçe göstermeksizin ve cezai koşul ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir”. Mesafeli sözleşmelerde satıcı ya da sağlayıcı, Ön Bilgilendirme Formunda tüketiciyi cayma hakkının kull... okumaya devam et

Müteahhide Karşı Tüketicinin Hakları

Müteahhide Karşı Tüketicinin Hakları

Müteahhitlerle oluşturulan inşaat sözleşmelerinde tüketicilerin hakları gerektiğince önemlidir. Çünkü inşaat sürecinde yaşanan problemler, hem parasal hem de manevi yönden tüketicilere zarar verebilir. Bu nedenle, müteahhitlerle oluşturulan sözleşmelerde tüketicilerin haklarını bilmeleri, gerektiğinde koruma altına almaları son derece önemlidir. Öncelikle, müteahhitlerle oluşturulan inşaat sözleşmelerinde tüketicilerin, sözleşme boyunca kendilerine vaat edilen işin tam olarak yerine getirilmesi hakkı vardır. Sözleşme hükümlerine uyulmadığı takdirde, tüketiciler müteahhitlere karşı meşru yollara başvurabilirler. Bu durumda, mahkemeler, tüketicilerin haklarını koruyacak şekilde karar verirler. Bunun yanı sıra, müteahhitlerle oluşturulan sözleşmelerde tüketicilerin, inşaat sürecinde yapılacak farklılıklere karşı da hakları vardır. Eğer müteahhit, sözleşmede bel... okumaya devam et

Genel Hukuk

Genel Hukuk

Hukuk, toplumun genel menfaatini ya da fertlerin ve toplumun ortak iyiliğini sağlamak maksadıyla eklenilen ve kamu kuvvetiyle desteklenen kaide, hak ve yasaların bütünüdür. Daha süregelen bir tarifiyla hukuk, adalete yönelmiş toplumsal hayata düzenidir. KELİME ANLAMI Hukuk sözcüğü Arapça “hak” kökünden gelir ve hak sözcüğünün çoğulu olarak bilinmektedir (galat-ı meşhur). Arapçda “hak” sözcüğünün çoğulu “ah’kak”tır. Türk Dil Kurumu’na göre hukuk sözcüğü, “Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım kuvvetinü belirleyen yasaların bütünüdür”. Bunun dışında hukukun “haklar” manası da vardır. Mecazi anlamda ise, ahbaplık, arkadaşlık manasında da kullanılır. TEKNİK ANLAMI Hukuk dönemden devreye değiştiği amacıyla hala doyurucu bir tarif yapılamamıştır. Kant “Hukukçular hala huk... okumaya devam et

Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku

Yabancılar hukuku, bir devletin ya da ülkenin bir ülkeye gelen yabancılar amacıyla uyguladığı kanunların meydana getirdiği hukuk dalıdır. Yabancılar hukuku genel anlamda mütekabiliyet ilkesine dayanmakta olup, yabancılara Türkiye'de uygulanacak olan hukuk kuralları yabancının vatandaşı bulunduğu ülkeye göre değişiklik göstermektedir. Yabancıların Türkiye'ye girişleri, Türkiye'de kalışları ve çıkışları ile Türkiye'den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına dair usul ve temelleri belirleyen 6458 sayılı "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu" 2013 senesinde yürürlüğe girmiş olup, yabancıların Türkiye'ye giriş ve her türlü işlemleri İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü doğrulusunda koordine edilmektedir. Yabancıların Türkiye'ye girişleri anılan kanunda kabul edilen gerekçelerle y... okumaya devam et

Vatandaşlık Hukuku

Vatandaşlık Hukuku

  Vatandaşlık, bir kişinin belli bir devlete olan bağlılığını ifade eden bir kavram olup vatandaşlık vatandaş olan kişiyi belirli hak ve yükümlülüklerin sahibi haline getirmektedir. Vatandaşlık hukuku da kişilerin vatandaşlıkla ilgili hak ve yükümlülüklerine ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalıdır. ... okumaya devam et

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Tüketicinin korunması ile alakalı mevzuat kapsamında hukuki danışmanlık, regülasyon stratejileri ve uyum hizmetleri sunmaktayız. Kamu Politikaları faaliyetleri SRP-Legal’in Kurucusu ve Yönetici Ortağı Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün doğrulusunda yönetilmektedir. Av. Dr. Ayözger Öngün, Avrupa Birliği mevzuatı ve program hususundaki kapsamlı bilgi kapasitesi sebebiyle, tüketicinin korunmasına yönelik hukuki çalışmalarda direkt olarak yer almıştır. Av. Dr. Ayözger Öngün, Müvekkillerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde sözcülüğünü üstlenmiş ve tüketicinin korunması ile alakalı hususlarda iş hayatının gerekliliklerinin de göz önünde bulundurulması amacıyla yasama çalışmalarında aktif rol almıştır. Av. Dr. Ayözger Öngün, ilaveten Elektronik Haberleşme Endüstrisinde Tüketicinin Korunması ile alakalı olarak yasama sürecine de katılmış olup, bu k... okumaya devam et

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, bireyin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, ortaya gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir ya da birkaç bireyin yaşam süreleri sebebiyle ya da yaşamlarında gerçekleşen birtakım hadiseler bundan dolayı bir para ödemeyi ya da başka edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve sorumlulukları inceleyen, ticaret hukuku kapsamına giren bir özel hukuk dalıdır.... okumaya devam et

İdare Hukuku Detaylar

İdare Hukuku Detaylar

İdare hukuku, şahıslara tanınmış hak ve Hürriyetler ile kamuya tanınmış avantaj ve imtiyazların dengelenmesini sağlayan, esası anayasada tespit edilen hukuk dalıdır. İdare hukuku ile yönetimnin teşkilatlenmesi ve etkinlikine dair kurallar öngörülmüştür. En geniş tarifi ile yönetimnin hukuku manasına gelen yönetim hukuku, tedvin edilmemiş ve başka hukuk dallarına göre daha genç bir hukuk disiplinidir. İdare hukukunun ne bulunduğu konusunda net bir açıklama uygulanabilmesi amacıyla ilk olarak yönetim kavramının açıklaması yapılmalıdır. İdare; devlet teşkilatü ortamında belirli görevleri ifade etmek amacıyla oluşturulan teşkilat ve bu teşkilat kapsamında istihdam edilenlerdir. Bu tanım, organik anlamda devlet tarifi üzerinden oluşturulan yönetim tarifidır. Fonksiyonel anlamda yönetim ise kamu hizmetlerini ifa edebilmek amacıyla lazım gelen nitelikler ve ifade edilen teşkilatü... okumaya devam et

Sağlık Hukuku Detaylar

Sağlık Hukuku Detaylar

Sıhhat Hukuku’nun incelediği asli konular, hasta hakları, doktor yükümlülükleri, tıbbi malpraktis davaları bölümünde yoğunlaşmaktadır. Sıhhat hukuku uzmanlık gerektiren bir alan olup akademik eğitim alarak bu alanda uzmanlaşan malpraktis avukatı müvekkillerinin haklarını korumaktadır. Bu tarafta Sıhhat Bakanı Dr. Fahrettin KOCA’nın kuruculuğu ve idare kurulu başkanlığını yürüttüğü Türkiye Eğitim Sıhhat Araştırmaları (TESA) Vakfı’na bağlı İstanbul Medipol Üniversitesi Sıhhat Hukuku bölümünde %100 Burslu olarak eğitim alarak uzmanlaşan Avukat Eser ESERÇELİK, ‘Estetik Operasyonlarda Hekimin Cezai Sorumluluğu’ konusu ile ilgili tezini aratarak akademik yaşama da katkıda bulunmuştur. Mağdur olan hastanın menfaatlerinin korunması, hastanın her an ulaşabileceği mercilerin olmasına bağlıdır. Fakat hasta haklarına ilgi edilirken sıhhat çalışanının da m... okumaya devam et

Ticaret Hukuk Detaylar

Ticaret Hukuk Detaylar

Ticaret hukuku, ticarete dair bütün mevzuatı sahibi olan kapsamlı bir hukuk disiplinidir. Bu itibarla ticaret hukuku, tacirler işletmeler ve şahıslar arasındaki ticari ilişkileri ve tarafların hak – yükümlülüklerini planlama altına alır. Söz hususu hususlara dair hükümler asli olarak Türk Ticaret Kanunu’nda yer alır. Fakat Türk Ticaret Kanunu ile beraber Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu da ticaret hukuku hükümlerini sahibi olan hukuk dallarıdır. Ticaret hukukunun asli kavramları ise: Tacir, Ticari işletme, Ticaret sicili, Ticaret unvanı, Haksız rekabet, Ticari defterler, Cari hesap, Ticari işler tellallığı Acentelik, Ticaret ortaklıkları. 2011 senesinde kabul edilen Türk Ticaret Kanunu, başlangıç ve son hükümleri hariç olmak kaydıyla 6 kitap içerir. Bu kitaplar... okumaya devam et

İş Hukuku Detaylar

İş Hukuku Detaylar

İş hukuku, işçi ve işveren ilişkilerini inceleyen ve tanzim eden hukuk disiplinidir. İş hukuku, sadece hizmet sözleşmesinden doğan ve bağımlı hizmet borcu altındaki iş ilişkilerini inceler. İş hukuku, hizmet akdi tarafları arasındaki ilişki ile birlikte sözleşme taraflarının her birinin üye olabileceği örgütler ve toplu iş sözleşme ve mücadelesini de düzenler. Bu itibarla iş hukuku; bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak iki ayrımda incelenir. Bunun yanı sıra toplu iş hukuku da sendikalar hukuku, toplu iş hukuku ve grev – lokavt hukuku olarak üç ayrı başlıkta değerlendirilir. İş hukukuna tabi kişiler “işçi”, “işveren”, “işveren vekili” ve “alt işveren” olarak ifade edilir. İşçi, bir iş akdine dayanarak çalışan gerçek kişileri tanımlayan kavramdır. İşveren ise, bir iş akdine dayanarak işçi çalıştıran... okumaya devam et

Boşanma Süreci | Boşanma Sözleşmesi | Boşanma Süreci ile İlgili Tüm Bilgiler.

Boşanma Süreci | Boşanma Sözleşmesi | Boşanma Süreci ile İlgili Tüm Bilgiler.

En Çok Okunan Yazılar

 • Sağlık Hukuku Detaylar
  Sağlık Hukuku Detaylar
  6 Aralık 2023

  Sıhhat Hukuku’nun incelediği asli konular, hasta hakları, doktor yükümlülükleri, tıbbi malpraktis davaları bölümünde yoğunlaşmaktadır. Sıhhat hu...

 • Aile hukuku
  Aile hukuku
  6 Aralık 2023

  Aile hukuku, aileye dair konularla ilgilenen, uygar hukukun kapsamı içersinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca hususları nişanlanma,...

 • Sigorta Hukuku
  Sigorta Hukuku
  6 Aralık 2023

  Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, bireyin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, ortaya gelmesi h...

 • Vatandaşlık Hukuku
  Vatandaşlık Hukuku
  6 Aralık 2023

    Vatandaşlık, bir kişinin belli bir devlete olan bağlılığını ifade eden bir kavram olup vatandaşlık vatandaş olan kişiyi belirli ha...

 • İş Hukuku Detaylar
  İş Hukuku Detaylar
  6 Aralık 2023

  İş hukuku, işçi ve işveren ilişkilerini inceleyen ve tanzim eden hukuk disiplinidir. İş hukuku, sadece hizmet sözleşmesinden doğan...

Tüm Yazılar »

Boşanma Süreci,Boşanma Davaları,en iyi boşanma avukatı,boşanma avukat,evlilik sözleşmesi

Boşanma Süreci | Boşanma Sözleşmesi | Boşanma Süreci ile İlgili Tüm Bilgiler.

Boşanma Süreci | Boşanma Sözleşmesi | Boşanma Süreci ile İlgili Tüm Bilgiler.
istanbul escortistanbul eskortescort istanbulKadıköy Escortvip escort bayanlarAvcılar escorterotik sex hikayelerisex hikayeleriBaşakşehir Escort Başakşehir Escort BAYANBaşakşehir EscortBahçelievler EscortGebze EscortSancaktepe EscortTürkmen Escort BayanlarÖzbek Escort BayanlarAbidinpaşa EscortAdalar EscortAkay EscortAkyurt EscortAlman EscortAltındağ EscortAnadolu Yakası EscortAnadolu Yakası EscortAnal Yapan EscortAnkara EscortAnkara Olgun EscortAnkara Sarısın EscortAnkara Yabancı EscortArap EscortArnavutköy EscortAtaköy EscortAtaşehir EscortAvcılar EscortAvrupa Yakası EscortAzeri EscortBağcılar EscortBağdat Caddesi EscortBeşiktaş Escortbebek EscortBahçeşehir EscortBakırköy EscortBakire EscortBalat EscortBalgat EscortBaşakşehir EscortBaşakşehir Escort BayanlarBatikent EscortBayrampaşa EscortBeşiktaş EscortBebek EscortEtiler EscortBeşyüzevler EscortBeykoz EscortBeylikduzu EscortBeyoğlu EscortBeypazarı EscortBomonti EscortBostancı EscortBüyükada EscortBüyükçekmece EscortCebeci EscortCennet Mahallesi EscortCimcif EscortCimcif Escort BayanÇankaya BayanÇankaya EscortFatih EscortÇatalca EscortÇayyolu EscortÇekmeköy EscortÇubuk EscortÇukurambar EscortDemetevler EscortDudullu EscortElit EscortEminönü EscortEn İyi Escort SitesiErotik sex hikayelerisex hikayeleriEscortEscort BayanEscort BlogEscort GirlEscort KadınlarEscort ServiceEsenler EscortEsenler EscortEsenyurt EscortEskort SitesiEtiler EscortEtimesgut EscortEtlik EscortEve Gelen EscortEve olan EscortEyüp EscortFantazi EscortFatih EscortFatih Escort BayanlarFatiş EscortFevzi Çakmak EscortFındıkzade EscortFlorya EscortGay EscortGaziosmanpaşa Escort BayanlarGebze EscortGecelik EscortGecelik Ucuz EscortGenç EscortGop EscortSarıyer EscortGöktürk EscortGölbaşı EscortGöztepe EscortGrup EscortBağcılar EscortGüneşli EscortGüngören EscortHadımköy EscortKüçükçekmece EscortHalkalı Escortİranlı Escortİstanbul Arap Escortİstanbul Azeri Escortİstanbul Bakire Escortİstanbul Elit Escortİstanbul Escort bayanİstanbul Escorteİstanbul Escortsİstanbul Escourtİstanbul Esenler Escort Bayanİstanbul Eskortİstanbul Eve Gelen Escortİstanbul Genelevleriİstanbul Olgun EscortTürk EscortÖzbek EscortRus EscortKadıköy EscortKaliteli EscortKaliteli Vip EscortKapalı EscortKaragümrük EscortKaraköy EscortKarapürçek EscortPendik EscortKasımpaşa EscortKaynarca EscortKazan EscortKeçioren EscortKınalıada EscortKırgız EscortKolej EscortKozyatağı EscortKumburgaz EscortKurtköy EscortHalkalı EscortLevent EscortMaçka EscortMaltepe EscortMamak EscortMasaj EscortMasaj Yapan EscortMaslak EscortMature EscortMature EscortMecidiyeköy EscortMelez EscortMerter EscortMilf EscortMoldavyalı EscortMoldavyalı EscortMurat Mahallesi EscortNenehatun EscortNispetiye EscortNişantaşı EscortOlgun EscortOral Sex EscortOrtaköy EscortOtel EscortÖzbek Escort BayanlarPendik EscortPolonezköy EscortPorno EscortRomen EscortTürk EscortSahrayıcedit Escort Samandıra Escort Sancaktepe Escort Sarıyer Escort Sefaköy Escort Sınırsız Escort Sıraselvi Escort Silivri Escort Siyavuspaşa Escort Sultanbeyli Escort BayanlarSultangazi EscortSuriyeli EscortSwinger EscortÜsküdar EscortŞirinevler EscortŞişli EscortTaksim EscortÇekmeköy EscortTaşdelen EscortTesettürlü EscortTravesti bayan EscortTravesti EscortTuzla EscortTürbanlı EscortTürk EscortRus Escorttürk escortTürkmen EscortUcuz EscortUkraynalı EscortUnkapanı EscortÜmraniye EscortÜniversiteli EscortÜnye EscortÜsküdar EscortVip Escort AgencyAvcılar EscortVip Escort ServiceWest Marina EscortYabancı EscortYaşlı EscortYenibosna EscortYenimahalle EscortYenisahra EscortYeşiltepe EscortZenci EscortZenci Escort BayanlarZeytinburnu EscortZürafa Sokak EscortSex HikayeleriSex HikayeleripornoBodrum EscortSex Hikayeİstanbul EscortÖzbek EscortRus EscortTürk Escort bayanİstanbul Escort bayanAnadolu Yakası EscortAnadolu Yakası EscortPendik EscortVip BishkekPendik EscortHalkalı EscortKüçükçekmece EscortBaşakşehir Escortİstanbul Escortİstanbul EscortbetineBahis SiteleriGüvenilir bahis siteleriDeneme bonusu verenTürbanlı escortzenci escortescort numarasıescort pornoşirinevler escortşirinevler escort bayanescort şirinevlerşişli escortşişli escort bayanescort şişliKadıköy EscortEscort KadıköyKadıköy Escort BayanEscort PendikPendik EscortPendik Escort bayanTürk Escortİstanbul EscortEscort İstanbulEskortescortaviatoraviator oynaaviator oyna girişaviator oyna 100 tlaviatoraviator oynabahçelievler escortescort bahçelievlerBahçelievler Escort bayanavcılar Escort bayanavcılar Escortescort avcılarankara escortankara escort bayanescort ankarabodrum escortbodrum escortsescort bodrumbahis sitelerigüvenilir bahis sitelerideneme bonusu veren sitelerdeneme bonusumarsbahis girişmarsbahis girismarsbahismarsbahis güncel girişmarsbahis güncel